Wil je voor jezelf beginnen en zoek je een steun in de rug? Kom dan eens langs bij Coöperatie Springplank de Pijp.

 Coöperatie Springplank is een samenwerkingsverband van beginnende ondernemers uit de Pijp. Gemotiveerde mensen met verschillende achtergronden die economische activiteiten willen ontwikkelen met als doel er op den duur (gedeeltelijk) een inkomen uit te genereren.

Steeds vaker maken mensen de keuze om met een eigen idee aan de slag te gaan als ZZP’er. Tegelijkertijd is het voor veel mensen een sprong in het diepe. Wat staat me te wachten? Is mijn plan wel levensvatbaar? Is het verantwoord om te investeren en meer van dat soort vragen.

Binnen Springplank de Pijp hebben mensen zich verenigd om hun eigen bedrijven te starten en daarin samen op te trekken. Voor jezelf, maar toch gezamenlijk: coöperatief!

Wat doet Coöperatie Springplank de Pijp?
Allereerst: niets zonder haar leden! Deelname in de coöperatie betekent ook dat je volwaardig lid bent en dus meedoet, denkt en beslist. Dat neemt niet weg dat er een duidelijk doel is waarvoor de coöperatie is opgericht. Dit is uitgewerkt in de volgende activiteiten:


- gezamenlijke PR op lokaal niveau van diensten en activiteiten van de leden
- rechtsvorm waarbinnen economisch geëxperimenteerd kan worden
- mogelijkheid tot opbouw startkapitaal en/of winstuitkering
- uitwisseling van kennis, ervaring en netwerk
- beleidsbeïnvloeding en afspraken richting uitkerende instanties
- steun in de rug: elkaar helpen wanneer nodig
- verbinden van bewoners uit de Pijp aan de coöperatie

Meer weten of iemand spreken?


 
Op www.springplankdepijp.nl staat onze folder met meer informatie. Coöperatie Springplank de Pijp wordt ondersteund door Wijkcentrum de Pijp. Voor meer informatie of een eerste oriëntatie kun je terecht bij Henk Vrolijk, hij is over het algemeen di t/m vrijdagmiddag bereikbaar in het Groen Gemaal, Sarphatipark.

Je kunt ook een afspraak maken via h.vrolijk@wijkcentrumdepijp.nl


 

Informatiefolder

Springplank de Pijp wil bewoners van de Pijp een platform bieden om economische activiteiten te ontwikkelen in de buurt en deze te testen op levensvatbaarheid.

Daarnaast wil zij bewoners en ondernemers in de buurt verbinden aan deze coöperatie en zo de mogelijkheid bieden om de lokale economie te steunen door diensten en/of producten in te kopen van de coöperatie.

Leden van de Coöperatie

Leden van de coöperatie zijn bewoners uit de Pijp die economische activiteiten willen ontwikkelen op basis van zelfstandig ondernemerschap. De coöperatie biedt hen de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen als zelfstandig ondernemer binnen een beschermde omgeving. Een proeftuin om ambities, capaciteiten en een bedrijfs- plan te testen en een springplank om vanuit de coöperatie economische zelfstandigheid te ver- werven. Leden zijn bewoners uit de Pijp met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe kun je lid worden? Aspirant leden leggen aan het bestuur een concept business plan voor aan de hand van de lidmaatschap checklist. Het bestuur van de coöperatie besluit unaniem of het plan past binnen de kaders van de coöperatie en of het voldoende levensvatbaar is voor toetreding, waarna zij het ter besluitvorming voorlegt aan de ALV.

In de ALV wordt jaarlijks gekeken naar verschillende activiteiten en leden en in hoeverre deze nog passen binnen de doelstellingen en kader. De ALV kan besluiten aan de hand van deze bespreking om leden te royeren. Zowel toetreding als uittreding is vrijwillig.

Steunleden

Steunleden van de coöperatie zijn bewoners en ondernemers die de uitgangspunten van de coöperatie ondersteunen en zich aan de coöperatie willen verbinden. Zij kunnen middels een abonnement verschillende diensten en/of producten afnemen (afhankelijk van het aanbod van de leden) of een donatie doen. Op de website staan de beschikbare abonnementen. De steunleden hebben ook een stem in de coöperatie: uit hun midden kiezen zij een afgevaardigde als lid van de coöperatie. Daarnaast worden zij regulier op de hoogte gehouden van de activiteiten van de coöperatie.

Hoe kun je steunlid worden? Door een van de abonnementen af te nemen of door middels automatische incasso donateur te worden. Aanbod, voorwaarden en formulieren zijn te vinden op de website.(nog onder constructie..)

Kenmerken

De coöperatie biedt ruimte aan activiteiten, producten en diensten met een lokaal en duurzaam karakter, die kleinschalig worden opgezet. De coöperatie is in eerste instantie bedoeld voor bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt die de coöperatie nodig kunnen hebben als springplank de coöperatie beslist democratisch. Afzonderlijke leden hebben een eigen aanbod, maar streven een gezamenlijk doel na. Dit omvat het bekendmaken van het aanbod van de coöperatie, het betrouwbaar en duidelijk communiceren namens de coöperatie en het kwalitatief goed uitvoeren van het aanbod. Daar waar mogelijk wordt onderlinge samenwerking aangemoedigd. De coöperatie is gebaseerd op een collectieve gedachte, hetgeen betekent dat gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle zaken binnen de coöperatie voorop staat.

Wat gebeurt er met de middelen

De coöperatie werkt marktconform, het doel is immers om levensvatbaarheid van onder- nemingen te testen. De middelen die worden verdiend door de leden van de coöperatie komen ten goede aan de coöperatie als geheel, waarna gezamenlijk wordt besloten over mate van uitkering, investering of kapitaalsopbouw. Het bestuur geeft goedkeuring aan het financieel verslag welke jaarlijks wordt opgemaakt.

Organisatiestructuur: de coöperatie is een rechtspersoon en wordt ondersteund door Wijkcentrum de Pijp (vanuit het Groen Gemaal). Stichting Wijkcentrum de Pijp kiest een afgevaardigde als lid van het bestuur van de coöperatie.